Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden “Websitepraat” gevestigd te Boskoop

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Websitepraat: Websitepraat, onderdeel van Celebrate Media, gevestigd te Boskoop en ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel onder nummer 24485168, gebruiker van deze voorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij van Websitepraat.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Websitepraat en Opdrachtgever waarop Websitepraat deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Websitepraat, waarvan voor de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken, tenzij door Websitepraat anders wordt aangegeven.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Websitepraat en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, indachtig het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.
 7. Indien Websitepraat niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Websitepraat, in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Websitepraat gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten en/of zaken en/of software. Indien buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere diensten en/of zaken en/of software wordt/worden geleverd, dan worden deze als meerwerk/meerkosten in rekening gebracht. Onder meerwerk dienen in ieder geval te worden begrepen wijzigingen van de (systeem)-specificaties in het functioneel ontwerp van de maatwerkprogrammatuur en/of gewijzigd ontwerp van de website nadat deze door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd, alsook het werk dat / de kosten die ontstaan als gevolg van voornoemde wijzigingen.
 4. Websitepraat kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Websitepraat is gerechtigd om uitgebrachte aanbiedingen, acties of offertes tussentijds in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk is/zijn aanvaard.
 6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle kosten die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals – maar niet uitsluitend – veiligheidsvoorschriften of vergunningen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Websitepraat daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Websitepraat anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Websitepraat niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Contractsduur; uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Websitepraat en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Websitepraat zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Websitepraat kan niet worden gehouden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht of in strijd is met een wettelijke plicht, de goede zeden of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Websitepraat het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar Websitepraat om verzoekt en/of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Websitepraat worden verstrekt. Onder tijdig wordt verstaan: binnen vijf werkdagen na het verzoek om gegevens/opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen of indien uit de aard van de opdracht een kortere termijn voortvloeit. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Websitepraat zijn verstrekt, heeft Websitepraat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Websitepraat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Websitepraat is uit

gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onrechtmatige en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever staat derhalve in voor de juistheid en rechtmatigheid van de aan Websitepraat verstrekte gegevens en documentatie.

 1. Het is Websitepraat ten alle tijde toegestaan (technische) maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.
 2. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht apparatuur en/of materialen en/of gegevens en/of informatiedragers aan Websitepraat ter beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht er voor zorg te dragen dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke specificaties. Indien Websitepraat op verzoek van Opdrachtgever bij haar dienstverlening gebruik maakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid daarvan. Websitepraat is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Websitepraat de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Websitepraat derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Websitepraat is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum waarop de opdracht dient te zijn voltooid.
 5. Indien door Websitepraat of door Websitepraat ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Websitepraat voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. Tenzij partijen anders bepalen of uit de aard van de opdracht anders blijkt, wordt aflevering / oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat apparatuur en/of programmatuur en/of de website(s) op het door Opdrachtgever opgegeven (web)adres wordt afgeleverd / geplaatst / geïnstalleerd.

Artikel 5 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Websitepraat, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden is Websitepraat gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.1. Voor doorlopende diensten, zoals hosting (zie artikel 13) geldt dat de kosten maandelijks bij vooruitbetaling in rekening worden gebracht.
 4. Indien Websitepraat met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Websitepraat niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 5. Voorts is Websitepraat gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. Ook prijsstijgingen bij door Websitepraat ingeschakelde of in te schakelen derden, waaronder hostingproviders of domeinnaamregistrant, kunnen door Websitepraat zonder kennisgeving worden doorgevoerd.
 6. Bovendien mag Websitepraat het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Websitepraat, dat in redelijkheid niet van Websitepraat mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Websitepraat zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Websitepraat zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang, of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties, et cetera, wordt gewijzigd- en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd – dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het nodig zijn het oorspronkelijk overeengekomen honorarium te verhogen of te verlagen en/of uitvoeringstermijnen aan te passen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Websitepraat Opdrachtgever hierover inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Websitepraat daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van het voorgaand zal Websitepraat geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Websitepraat kunnen worden toegerekend. In alle andere gevallen zullen meerkosten wel door Websitepraat in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door

Websitepraat aan te geven wijze. Websitepraat is gerechtigd om periodiek (wekelijks / maandelijks) te factureren. Tevens is Websitepraat gerechtigd om voor aanvang van de werkzaamheden voorschotten te verlangen en in rekening te brengen. Het voorschot bedraagt minimaal 40% van het geoffreerde bedrag en dient binnen vijf (5) dagen na acceptatie van de offerte te zijn voldaan. Websitepraat is gerechtigd de aanvang van haar werkzaamheden uit te stellen of – indien zij reeds is gestart met haar werkzaamheden – de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de voorschotbetaling op haar rekening is ontvangen.

 1. Voor diensten als hosting en domeinnaamregistratie geldt dat deze in maandelijkse termijnen aan het einde van elke maand bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke is, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie of faillissement, beslaglegging bij, of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Websitepraat op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening, korting of opschorting van het door hem aan Websitepraat verschuldigde. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-. Indien Websitepraat echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de overeenkomst door Websitepraat geleverde, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., welke door Websitepraat zijn geleverd met de bedoeling om het eigendom op enig moment volledig over te dragen aan opdrachtgever – blijven eigendom van Websitepraat totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Websitepraat gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, door te verkopen (tenzij in het kader van een normale bedrijfsuitoefening), als betaalmiddel te gebruiken, te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Websitepraat zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Websitepraat geleverde zaken die, krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. In afwijking van het hiervoor bepaalde blijven door of namens Websitepraat ontwikkelde scripts en programma’s, gebruikt in en/of bij het tot stand komen van een website, eigendom van Websitepraat. Ook (de rechten op) afbeeldingen/foto’s, die door of in opdracht van Websitepraat op verzoek van Opdrachtgever zijn gemaakt of geleverd en in het kader van de opdracht – al dan niet voor een bepaalde periode – aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van Websitepraat dan wel de leverancier van de foto/afbeelding, tenzij anders wordt overeengekomen.
 7. Voor het geval dat Websitepraat zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Websitepraat of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Websitepraat zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 9 Retentierecht

Websitepraat is gerechtigd om de afgifte van zaken die zij van de zijde van Opdrachtgever heeft ontvangen op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever alle betalingen aan Websitepraat heeft voldaan.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Websitepraat. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Websitepraat in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Websitepraat de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Websitepraat dient door Opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien een klacht na onderzoek door Websitepraat ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, waaronder de onderzoekskosten aan de zijde van Websitepraat, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit diens betalingsverplichting niet op.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Websitepraat slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Websitepraat en de door Websitepraat bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

 1. Websitepraat is onder meer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Websitepraat ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Websitepraat kan worden gevergd de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen.

 1. Voorts is Websitepraat bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Websitepraat op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Websitepraat de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Websitepraat haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Websitepraat tot opschorting of ontbinding overgaat, is Websitepraat op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Websitepraat gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Websitepraat gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Websitepraat is gerechtigd tot (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst. Indien de overeenkomst (tussentijds) wordt opgezegd door Websitepraat, zal Websitepraat in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Websitepraat extra kosten met zich mee brengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Websitepraat anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Websitepraat vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Websitepraat op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht/order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds gereserveerde arbeidstijd, alsook de reeds gemaakte kosten, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 9. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan Websitepraat betaalde aanbetalingen/voorschotten niet geretourneerd.
 10. Ten aanzien van de dienst hosting geldt voor wat betreft de beeindiging door Opdrachtgever het bepaalde in artikel 14.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Websitepraat aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden om na het einde van de overeenkomst danwel op eerste verzoek van Websitepraat het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de hiervoor genoemde verplichting, heeft Websitepraat het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.

 

 1. De aansprakelijkheid van Websitepraat voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag. Bij een (deel)opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid bovendien verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. In elk geval geldt dat indien een omstandigheid gedekt zou worden door een door Websitepraat gesloten aansprakelijkheidsverzekering, de aansprakelijkheid beperkt is tot hetgeen de verzekeringsmaatschappij in het voorkomende geval uitkeert, eventueel te vermeerderen (indien van toepassing) met het eigen risicobedrag.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Websitepraat aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Websitepraat toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Websitepraat is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan (het/de) af- en/of opgeleverde goederen of diensten, daaronder begrepen – doch niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Websitepraat is niet aansprakelijk voor virussen, spam, hacking, et cetera, welke zich op enig moment bevinden/plaatsvindt op de apparatuur en/of programmatuur en/of website van Opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Websitepraat.
 3. Websitepraat is niet aansprakelijk voor het disfunctioneren van een website of programmatuur indien dit te maken heeft met werkzaamheden, fouten of anderszins, toe te rekenen aan de provider.
 4. Onverminderd het voorgaande is Websitepraat verder niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij Opdrachtgever waarop Websitepraat geen invloed kan uitoefenen.
 5. Websitepraat is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) druk- of schrijffouten in handleidingen, op websites, in gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen, etctera.
 6. Websitepraat is niet aansprakelijk voor gebreken en/of schade, etc. aan apparatuur, bescheiden, materialen of andere zaken van Opdrachtgever, welke Websitepraat in het kader van de uitvoering van de opdracht onder zich heeft. Opdrachtgever dient desgewenst dergelijke goederen/materialen zelf afdoende te verzekeren.
 7. De door Websitepraat verrichte / te verrichten werkzaamheden die betrekking hebben op maatwerkprogrammatuur, zijn te kwalificeren als inspanningsverbintenissen. Websitepraat is mede uit dien hoofde niet aansprakelijk indien en voorzover het uiteindelijke resultaat van de prestaties van Websitepraat niet aan haar verwachtingen voldoet, tenzij zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid anders is.

Artikel 14 Hosting

 1. Onder hosting wordt in dit kader verstaan: alle mogelijke diensten met betrekking tot webhosting, domeinnaamregistratie en het in stand houden daarvan, serverdiensten en overige diensten die in het algemeen tot hosting kunnen worden gerekend.
 2. Websitepraat is bij de hosting mede afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Websitepraat weinig of geen invloed op kan uitoefenen.
 3. Ten behoeve van periodiek onderhoud, updates etc. is de host gerechtigd de servers (daarmee de informatie van de opdrachtgever) tijdelijk buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever dient enige mate van ongemak hiervan te dulden.
 4. Indien de servers gedurende langere tijd buiten gebruik worden gesteld, zal Websitepraat de opdrachtgever daarover zoveel mogelijk informeren en informatie verschaffen over de te verwachten ‘down time’.
 5. Websitepraat is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt in verband met het buiten gebruik stellen van een server dan wel fouten van haar “hostingleverancier”, daaronder begrepen dat de website tijdelijk niet kan worden geraadpleegd dan wel dat de informatie van de website van Opdrachtgever is verdwenen en/of Opdrachtgever gedurende een bepaalde periode geen emailverkeer tot stand kan brengen. Websitepraat zal zich in een voorkomend geval wanneer er geen sprake is van periodiek of routine onderhoud door de hostingleverancier – en indien en voor zover Websitepraat door Opdrachtgever tijdig op de hoogte wordt gebracht – inspannen om in overleg met de betreffende leverancier tot een spoedige oplossing/herstel te komen. Websitepraat is in het geheel niet aansprakelijk voor storingen in het netwerk van Opdrachtgever zelf.
 6. De dienst ‘Hosting’ wordt steeds aangegaan voor de duur van een jaar. Twee maanden voor afloop van de einddatum kan de dienst (of – indien gewenst – losse onderdelen van de dienst) door Opdrachtgever worden opgezegd tegen het einde van de lopende termijn. Bij een eerdere tussentijdse beëindiging van de hosting (of een onderdeel daarvan) is Websitepraat gerechtigd 50% van de nog niet vervallen termijnen ineens in rekening te brengen.

Artikel 15 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart Websitepraat voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Websitepraat toerekenbaar is. Daaronder valt bijvoorbeeld ook de inbreuk op eventuele rechten van derden bij domeinnaamregistratie of inbreuk op auteursrechten, etcetera.
 2. Indien Websitepraat uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Websitepraat zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden, ook in het kader van afwending van procedures, etc. Alle kosten en schaden aan de zijde van Websitepraat, door een eventuele aanspraak ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever aan Websitepraat informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Garanties

 1. Websitepraat garandeert in redelijkheid de goede werking van de aan Opdrachtgever geleverde programmatuur en websites gedurende drie maanden na gebruiksgerede oplevering. De garantie houdt in dat significante afwijkingen van de overeengekomen specificaties, welke redelijkerweijs niet door Opdrachtgever konden worden ontdekt in de periode voorafgaande aan de oplevering, door Websitepraat gratis worden hersteld. Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal Websitepraat naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan het functioneel ontwerp respectievelijk de website(s) niet aan het ontwerp voldoet/voldoen. Websitepraat garandeert niet dat de programmatuur en/of de website(s) zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur en/of de website(s) voor een vaste prijs is ontwikkeld dan wel een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal dergelijk herstel zonder verdere kosten worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de zijde van Opdrachtgever of aan andere niet aan Websitepraat toe te rekenen oorzaken.
 2. Indien de geleverde apparatuur / programmatuur door Websitepraat van derden is betrokken, wordt deze uitsluitend gegarandeerd overeenkomstig de door de desbetreffende leverancier/fabrikant aan Websitepraat verleende en nagekomen garantie. 3. De garanties gelden niet:

−  bij onjuist, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik;

−  indien zaken in afwijking van instructies van Websitepraat worden gebruikt;

−  bij veranderingen, reparaties of uitbreidingen door Opdrachtgever of een derde zonder toestemming van Websitepraat worden doorgevoerd;

−  bij een (andere) omstandigheid / omstandigheden welke buiten de risicosfeer van Websitepraat ligt;

−  indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Websitepraat niet nakomt;

  • Artikel 17 Risico-overgang
  • Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. Opdrachtgever is in dat kader tevens gehouden om zelf backups te maken van door Websitepraat voor Opdrachtgever vervaardigde website(s), de gegevens vermeld op de website(s), software en eventuele overige informatie, foto’s of overige stukken/bestanden. Websitepraat is niet aansprakelijk voor verlies van dergelijke informatie of gegevens.

 

 • Artikel 18 Overmacht

 

 • 1. Websitepraat is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Websitepraat geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Websitepraat niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Websitepraat worden daaronder begrepen.
 • 3. Websitepraat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Websitepraat zijn verplichtingen had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 5. Voor zoveel Websitepraat ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Websitepraat gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Websitepraat gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Websitepraat zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Websitepraat niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Personeel

Opdrachtgever verbindt zich om tijdens de duur van een door Websitepraat uit te voeren opdracht alsmede tijdens een periode van twaalf (12) maanden nadat Websitepraat de laatste factuur heeft verzonden zonder schriftelijke toestemming van Websitepraat geen werknemers die ten tijde van de opdracht(en) in dienst of ten behoeve van Websitepraat werkzaam waren, in dienst te nemen of op enig andere wijze van hun diensten gebruik te maken, een en ander op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,-.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Websitepraat zich de rechten en bevoegdheden voor die Websitepraat toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom.
 2. Alle door Websitepraat verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, designs, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever verboden om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Celebrate Media te verveelvoudigen, openbaar te maken, of op enigerlei wijze ter kennis van derden te brengen, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Websitepraat behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Broncodes

 1. De op de (maatwerk)programmatuur betrekking hebbende broncodes worden in beginsel niet door Websitepraat in eigendom overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de broncodes aan de wederpartij worden overgedragen, behoudt Websitepraat zich ten alle tijde het gebruiksrecht daarvan voor. Dit gebruikersrecht kan onder meer betrekking hebben op de uitoefening van het door Websitepraat jegens derden te verrichten onderhoud in het kader van door Websitepraat met derden aangegane onderhoudsovereenkomsten met betrekking tot de betreffende

programmatuur.

Artikel 23 Ontwerpen en modellen / promotie

 1. Is aan Opdrachtgever een ontwerp of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat hetgeen geleverd zal worden daarmee zal overeenstemmen.
 2. Websitepraat heeft, tenzij anders wordt overeengekomen, het recht om een ontwikkelde website of andere ontwerpen die zij voor opdrachtgever heeft vervaardigd, ter promotie in haar portfolio op te nemen.
 3. Geringe afwijkingen in de uiteindelijke programmatuur en/of website, zowel wat de inhoud, kleur, afmetingen, beeldkwaliteit en afwerking betreft, geven de Opdrachtgever niet het recht de opdracht of het product te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van Websitepraat te vorderen.
 4. Opdrachtgever stemt er mee in dat door Websitepraat op de website van Opdrachtgever een verwijzing naar de naam en website van Websitepraat kan worden geplaatst. Deze verwijzing kan bestaan uit het plaatsen van de naam “Website door Websitepraat” of daarop gelijkende tekst en/of een goed zichtbaar logo met link naar de website van Websitepraat in de footer van de website of – in overleg met Opdrachtgever – op een andere plek op de website van Opdrachtgever.

Artikel 24 Toepasselijk recht, forumkeuze en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Websitepraat en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Websitepraat is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de daarvoor toepasselijke competentieregels. Niettemin heeft Websitepraat steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.